بنر مناسبتی

در این بخش توضیحات کوتاهی در مورد کلیت نحوه سفارش ثبت می شود.
نوع بنر:
نوع رنگ:
نوع دریافت:


ﭼﺎپ ﺑﻨﺮ مناسبتی ، یکی از راه های عمومی برای مراسم ها می باشد یک راه سنتی برای تهیه و خبر دادن یک اتفاق و یک مناسبت می باشد . ﺑﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮﭼﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﺎد، ﻟﻮﮔﻮ، ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه است و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ به چاپ می رسد. ﺑﻨﺮ ﻫﺎ یک عامل ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﺜﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ، ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ، ﭼﺎپ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﭼﺎپ ﺑﻨﺮﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﭼﺎپ ﺑﻨﺮ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽ باشند و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ، ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از رﻧﮓ ﻫﺎی زﻧﺪه ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ.
© تمام حقوق قانونی این وب سایت متعلق به موسسه چاپ نوین می باشد.
طراحی و توسعه توسط ITCenter7