0216612617609382222590

چاپ گواهینامه

منگنه

۳/۰۰۰ تومان۱۵/۰۰۰ تومان

چسب گرم و سرد

۸/۵۰۰ تومان۸۵/۰۰۰ تومان

رول آپ

۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان

صحافی سیمی

۲۰/۰۰۰ تومان۴۵/۰۰۰ تومان

چاپ گواهینامه

۱۰/۰۰۰ تومان۱۲/۰۰۰ تومان

چاپ اتیکت آویز

۵۵۰/۰۰۰ تومان

چاپ هولوگرام

۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان

صحافی گالینگور

۱۱۰/۰۰۰ تومان

چاپ لیبل اموال

۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

چاپ پرچم

۲۵۰/۰۰۰ تومان۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان

چاپ لیوان

۱۴۰/۰۰۰ تومان

چاپ مش

۴۲۰/۰۰۰ تومان هر متر مربع